Podem transportar l'aigua sense tocar-la? - 10 DT

Objectius

Activitat 1: Descobrir mitjançant el mètode científic quins materials tenen la propietat d’absorbir i conduir aigua. Participar de manera activa compartint coneixements. Fomentar els coneixements científics a través del joc. Activitat 2: Observar les propietats de l’aigua (capil·laritat) i dels materials (absorció). Tenir una actitud respectuosa envers el material. Participar de manera activa compartint coneixements.

Com ho fem?

El desenvolupament de la seqüència didàctica està adjunta a continuació. No obstant això, us convidem a visualitzar el vídeo explicatiu. ACTIVITAT 1: Per tal de desenvolupar l’activitat s’utilitzarà el mètode del trencaclosques, per a fer-ho es dividirà els infants en grups de 4. Per començar es demanarà als alumnes si pensen que es pot transportar l’aigua d’un cubell a un altre sense moure el cubell. A continuació, a partir de les respostes dels alumnes també s’introduirà la pregunta de “Quins materials creieu que ens poden servir per a transportar més aigua d’un lloc a l’altre, sense que ens caigui a terra?”. Per tal de comprovar les respostes a aquestes preguntes i també, desenvolupar més idees sobre aquest tema s’explicarà als nens i nenes que l’activitat que realitzarem serà una competició entre equips. L’objectiu dels nens i nenes del grup serà transportar el màxim d’aigua d’un cubell a un altre utilitzant el material proporcionat per al mestre, i amb un temps determinat de 10 minuts. A continuació, es repartirà a cadascun dels membres del grup un dels quatre materials escollits, esponja, baieta, paper de cuina i paper d’alumini. Una vegada tinguin el seu material els nens i nenes s’agruparan amb tots els que tenen el mateix material competiran junts, així aconseguirem que es competeixi en igualtat de condicions. Passat el temps determinat per a transportar l’aigua els infants es reuniran amb el seu grup i parlaran sobre com ha funcionat l’activitat per a ells. En aquesta part de l’activitat es fomentarà que l’alumnat expliqui si els ha costat molt transportar l’aigua, o els ha costat poc, si el seu material absorbia o no, etc. Tot seguit, els nenes i nenes tornaran a reunir-se amb el grup de material i comentaran com han viscut l’activitat els seus companys i companyes. Finalment, per fer un tancament de la pràctica entre tots els nens i nenes s’ordenaran tots els materials determinant quin és el que absorbeix més aigua fins al que absorbeix menys. ACTIVITAT 2: Per començar, els infants es situaran en forma de semicercle per tal d’explicar-los la dinàmica de l’activitat (com es farà, els materials que faran servir, etc.). En primer lloc, s'organitzarà els alumnes en diferents grups. El nombre de persones de cada grup dependrà del nombre de participants que realitzin l’activitat; no obstant això, és recomanable que siguin d’entre 3 i 5 nens i nenes. En segon lloc, iniciarem l’experiment, de manera que cada grup tindrà a l’abast el material necessari per dur-lo a terme. En aquest cas, cada grup tindrà 6 gots, 3 colorants, paper de cuina i aigua. Un cop els alumnes hagin estat distribuïts, el docent donarà les primeres indicacions i els demanarà que omplin 3 dels gots amb aigua (una mica més de la meitat del got aproximadament). El següent pas serà tirar unes gotes de colorant a cada got amb aigua, és a dir, a un got es tirarà el colorant de color blau, a un altre el colorant de color groc i a l’altre el colorant de color magenta. En referència a aquest pas, és important comentar a l’alumnat que en els gots amb el colorant blau i magenta hi hauran de tirar la meitat de gotes que al del got groc, ja que aquests dos són colors més foscos i per tant, la barreja es veuria condicionada i no es podria apreciar bé el color barrejat. A continuació, els infants hauran de col·locar els sis gots junts en forma de cercle, per tal de poder-los enllaçar a través del paper de cuina. Pel que fa a la posició i forma del paper de cuina en l’experiment, serà necessari que els infants l’enrotllin de manera que quedi en forma de “cilindre”. També, hauran de posar-lo en forma de “U” amb el fi de poder col·locar un mateix paper entre dos gots. D’aquesta manera, una part del paper estarà introduïda en un got amb aigua mentre que l’altra part estarà a dins del got del costat, el qual no hi haurà aigua. Per tant, en total hi haurà 6 papers en forma de “cilindre” que faran de connectors entre els sis gots. Després de fer aquest pas serà qüestió d’esperar al voltant de dues hores amb el fi d’observar si el material ha absorbit i transportat l’aigua. Aquí, els infants podran comprovar que el paper de cuina haurà absorbit l’aigua amb el colorant i l’haurà transportat al got sense aigua. D’aquest manera, tots els gots sense aigua, tindran aigua amb els dos colorants que hi havia en els gots del seu costat, i per tant, aquests s’hauran barrejat creant un nou color. També, serà una oportunitat perquè l’alumnat pugui conèixer les diverses mescles de colors que es poden crear partint dels tres colors primaris.

Què observem?

La propietat de capil·laritat de l'aigua i la propietat d'absorció dels materials.

Els conceptes científics

Els conceptes científics treballats en el taller són la capil·laritat de l'aigua i l'absorció dels materials. A més a més, s'incideix en el mètode científic com a recurs per desenvolupar la seqüència didàctica presentada.

Per saber-ne més

Per saber-ne més, consulteu les darreres pàgines del fitxer adjunt.

Fitxers adjunts

Nivell a qui s'adreça

Cicle inicial de l'educació primària

Material

 • Esponja
 • Paper de cuina
 • Baieta
 • Paper de plàstic o alumini
 • 2 cubells
 • 6 gots de vidre/plàstic
 • Colorant alimentari de 3 colors diferents
 • Aigua

Infraestructura necessària i precaucions

 • La primera activitat proposada requereix d'un espai ampli i sempre que sigui possible a l'exterior. Tenint en compte que manipulem aigua, la supervisió és essencial per tal d'evitar accidents.
 • La segona activitat es pot desenvolupar en diversos espais.

Centre educatiu / Entitat

Facultat d'Educació i Psicologia. Universitat de Girona

Proposta de

 • Maria Cadenet
 • Carla Costa
 • Maria Dalfó
 • Lídia Gutiérrez
 • Irina Muriscot
 • Laia Prat

Descriptors

 • #cicleinicial
 • #absorció
 • #capil·laritat